M0t ngay vuj th0ang tr0ng d0j,khj em den n0j m0t l0j yeu anh,m0t ngay zuj chjm dau tren canh,nhjn la r0j ma anh bun mun kh0c,m0t k0n c0c tr0ng hang cung than kh0,Du0j k0n kenh ng0n c0 cung d0n c0j,luc bjnh tr0j tren s0ng c0n d0n le,nhung chjec be nang trju phut tu0ng tu,m0t la thu anh guj tjnh anh tr0ng d0,dam may bun vj gj0 chang yeu thu0ng,m0t caj mu0ng chua mu0n ngan n0j nh0,h0a mu0j gj0 ba0 nam van n0 r0,rjeng anh ch0 den luc gap dc em,vj yeu em anh ngan d0j c0 le,tjeng ve sau the tham chang mun keu,m0t canh djeu dua tjn ch0 em hjeu,tung bu0j chjeu anh van nh0 den em.
Bay ve dau h0j dau bun,tjnh yeu d0 c0n ngay ngung chua n0j,lam sa0 th0 l0 m0t l0j,de khj xa cach m0t d0j yen zuj,tjnh xa h0 hen dau ruj,ma sa0 h0g thay t0j luj tham mjnh,dau can trang djem ch0 xjnh,ma em tr0n tranh rap rjnh lam ng0,h0a yeu anh van d0j ch0,ma em h0 hung ba0 gj0 ben nhau,m0j dem anh trach hang ra0,taj mj nen m0j ta0 lau daj d0ng,tr0ng chj may buj tam d0ng,cach chja d0j lua mat c0ng them bu0n,phaj chj m0c dung c0n thu0ng,ma nay n0 laj lu0ng xu0ng hjeng ngang,de dem ta ngam trang vang,anh tham suy nghj phaj nang dung dj,the0 ngu0j yeu khac cung vj,gjau sang phu qui lam chj ha tr0j,de anh th0 than ch0j v0j,ba0 nam gan b0 m0t th0j c0n dau,tr0j 0j cung taj hang ra0,m0c chj tua tua laj ca0 wa chung,canh nha l0j bu0c dj chung,ma aj lay mat n0j anh hung cua anh,ba0 nam xa cach da danh,gj0 day gap g0 em tra0 anh n0j sau,tham thj anh h0j tr0j ca0,taj sa0 ngay d0 mjnh mau yeu tham,tjnh ra cung dc vaj nam,dem na0 cung u0c cung nam chjm ba0,tr0ng m0 anh rat anh ha0,djeu gj cung n0j bjet ba0 l0j tjnh,danh tang h0a trang xjnh xjnh,muk khj thuc gjac gjat mjnh tjec thay,m0ng sa0 se c0 m0t ngay,gap tjnh xua cu ngay nay chua ch0ng,chua lan na0 bu0c sang s0ng,de anh sanh bu0c lam ch0ng cua em...
Hoang-Hon-Tren-Nui
Trang Chu