Dj ve nhung mjen que,
D0ng xanh ngat b0n be,
Lua th0m muj h0a que,
Nang vang chjeu tren de,

Mua xuan tham laj ve,
Mau h0a na0 dep the,
Xjnh nhu anh trang the,
Ru0ng nu0ng lam kh0g xue,

Bat ngat m0t mau que,
Ru0ng sau caj h0g de,
Nhung da c0 dan que,
Chuyen d0 h0g dang ke,

Dua xanh dan l0j ve,
Haj ben thanh tu the,
Duyen dang m0t mjen que,
Dua sjm chjn b0n be,

An va0 kh0j phaj che,
Dem ve nhung chu de,
Nup du0j nhung chan de,
Cat tjeng g0j ban ve,

Am thanh nghe la ghe,
Gj0ng nhu nhung chu he,
Thj nhau h0 cung ke,
Am thanh cua mjen que,

Hang rau nep ben le,
Lang mjnh tr0ng maj me,
D0j luc nghe na0 ne,
Tjnh yeu na0 h0ang phe,

Aam tham m0t manh que,
Mua xuan dang m0c re,
Mau h0a tjm bang xe,
Dua tjnh va0 de me,

Tr0j ca0 na0 taj the,
Ban phu0c duc ch0 que,
M0c cay traj e he,
Nu0j s0ng ca mjen que,

Tjnh yeu tjm cung de,
Xjnh xan nhat gaj que,
Traj na0 that tha the,
Cung nhau ta0 thanh que.
quehuong online .