Ngay em b0 ra dj,d0j anh thanh h0ang phj,k0 bjet phaj lam chj,nhung dem ve suy,maj nay ta lam gj,tung hat mua lí tí,nhu dua tjen em dj,mua xuan na0 ten Qui,duyen dang laj nhu mì,lam ch0 aj mat trí,tha0 thuc nhung cay sj,m0 tren gjan h0a bí,em den lam chj,tjm anh em ngu trj,sa0 n0 b0 ra dj,ch0 tjm anh nga quy. ,l0j em hua anh van ghj,tjnh em la xau xj,tat ca nhu m0j khj,em van la h0a quy,anh van 0 Ba Trj,em ve mjen nhu y,c0n anh van yeu lì,du0j h0aj van h0g dj,b0ng hjnh nang Thu Qui,mat du nang da dj,lam tan mau h0a bí,v0 nat traj tjm sj,ngay na0 aj da ky,em den tr0ng bat dj,am tham em bu0c dj,tjnh yeu thanh nham nhj,mu0n mang c0 bjet chj,na0 aj dau c0 nghj, tjnh dep laj chja ly,tan nhu mau kh0ng khí,tr0n v0 nhu traj bi,vj yeu anh quyet chj,tr0ng tjnh yeu gjan dj,dau kh0 de em dj,
Neu ke0 chang dc gj,vj l0ng anh jt ky,nen tjnh da chja ly,ngu0j c0n gaj nhu mj,c0 ba0 gj0 suy nghj,tjnh yeu em h0ang phj,ch0 ke chang dang chj,mau tr0ng tjm c0 rj,vj m0t ke tjnh sj,dù la m0t tí ti,nàng 0j c0 kh0c vj,m0t ke 0 Ba Trj,c0 han anh ít ky,k0 tjen luc em dj,c0 trach anh djeu gj,xjn nang hay n0j dj,nhung l0j em suy nghi,ve m0t ke cu0ng sj,vu0t mu0n ngan haj ly,cay dang tren kh0e mj,chj vj k0 tam ly,tinh yeu nhu s0j chj,neu ke0 em van dj,k0 n0j m0t l0j gj,duy nhat cau bjet ly,vjnh bjet nghja la gj,tam tu anh h0g nghj,c0 ngay tjmh chja ly,vj l0j lam be tj,em 0j trach lam chj,l0j n0j h0g suy nghj,vj ghen nen mat trj,n0j ra cau bjet ly,gj0 day anh m0j nghj,chuyen d0 chang dang chj,tjn và0 l0j nham nhj,lam nghjeng nga thanh trj,em yeu hay ve dj,ch0 anh xjn m0t tj,tjnh yeu cua em dj .
<<Back