-Noi Dau Buon 0f Toi- Bu0n tjnh c0n bu0m lang thang,sau gj c0n de gjang mang keu dau,chu0n vuj dau nhanh hang ra0,tung taang vaay canh len ca0 an mung,chjm en da h0a ngu0j dung,sa0 c0n dau kh0 rung rung kh0c tham,ba0 gj0 nang d0 mua ram,dem ve anh m0j het nam tu0ng tu,tjnh yeu tua t0an nhan tru,c0ng va0 thu0ng nh0 r0j du n0j bu0n,tjnh anh em c0 t0 tu0ng,thu0ng em ch0 lam the m0j vu0ng phaj sau,m0ng tjnh m0 u0c da lau,phut ch0c tan pjeng vj dau h0j ngu0j,yeu nhjeu cung chj the th0j,man n0ng nhu nuj cung r0j xa nhau,ba0 nam u0m man tr0ng da0,gj0 nhu may kh0j tan va0 hu v0,
C0n kenh ngan cach d0j b0,l0j va0 d0n chjec l0j v0 ngam nguj,ngu0j ve xu la yen vuj,m0ng thanh m0 t0aj rjeng tuj dau pu0n,ben ngu0j em c0 tjec thu0ng,dem na0 haj dua chung du0ng ngam sa0,nhung dem mua d0 rj ra0,mjnh chung chan am dj va0 gjac m0,nhung khj tre hen saj gj0,du mua hay ba0 anh cung ch0 m0ng em,gj0 dua b0ng caj e dem,la r0j mat nu0c ch0 em s0j mjnh,khj xua haj dua tam kjnh,ky njem khj ay sa0 mjnh van mang,trang khuya s0j b0ng hjnh nang,may bay tren t0c lang thang g0j tjnh,yeu nhau h0a n0 ket tjnh,xa xam aj c0 nh0 mjnh hay chang,rjeng anh da pjet m0t lan,ngan nam van nh0 dau gan hay xa.
Trang Chu