Ba0 lau r0j ta dau bun tr0ng vang,s0ng gjua d0j chang chut nang ban maj,m0t tjnh yeu mang ba0 n0j u phjen,dem ngam nguj nh0 thu0ng aj pjet may,ma taj sa0 em van cu v0 tjnh,chang hjeu dum anh ba0 nhjeu n0j kh0,em mjem cu0j ba0 gan da taj te,h0ng va xjnh dang dj em tha thu0t,t0c bu0n daj em khe ngu0c nhjn may,thay anh nhjn em dau dau ng0anh mat,bu0c quay dj sa0 chang n0j l0j gj,phaj chang em mu0n ta ng0j suy nghj,m0t l0j tjnh sa0 chang chju n0j ra,l0 maj sau tjnh bay ve phu0ng ay,bjet dau tjm ch0 thay dang cua em,nhung em 0j a mun n0j yeu nang,nhung ngay ngung chang n0j dc l0j yeu,lam sa0 day ch0 h0a kja dc hjeu,tam l0ng nay anh da rat men em,du yeu em nhung k0 sa0 th0 l0,bu0c tren du0ng suy nghj maj den em,ngay maj day pjet em ve n0j xu la,anh k0 pun vj da c0 tjnh em,bu0c ben nhau cung tra0 l0j u0c hen,de ch0 l0ng nhe nhe n0j uu tu,tjnh gjac ra 0j chj la m0 tu0ng,laj am tham chju dung v0j tjnh em,