ve dau day khj tr0j dang sup t0j,gjua ba0 la tjm dau l0j dj ve,yeu aj khj d0j dang h0ang phe,vj cu0c tjnh tr0ng u me say ngu,ta iu ng bjet sa0 du ch0 ta,dung tren d0j nhjn ra haj phja nuj,chat ca0 v0j nhu mu0n du0j ta dj,ve dau tr0ng b0ng t0j den xj,yeu aj cung phaj kh0 vj chu yeu,tjm ng tr0ng b0ng t0j c0 liu,n0j c0 d0n den tung chjeu aj hay,ng0j nhjn dan en n0 bay,ma sa0 x0t da nhu day d0a tjm,m0t h0m ta quyet dj tjm,b0ng nang tr0ng nhung ky njem tjnh ta,d0j ca0 gj0 lanh trang ta,hu0ng na0 la hu0ng ve nha khj xua,dung chan du0j g0c cay dua,b0ng dung r0j xu0ng tua lua su0j tjnh,trang dem nay chang dep chang xjnh,ta ng0j tren nuj m0t mjnh ngam trang,tinh anh nhu bat nu0c tran,ma sa0 em n0 v0j vang d0 dj,l0ng yeu su0t tu0j xuan thj,gj0 tan thanh kh0j bay dj n0j na0,cung tr0j cu0j dat c0 sa0,cu0j d0j ta c0 khj na0 dc zuj,may den thu0g x0t ngam nguj,tjnh nhu b0t nu0c lam t0j nh0 h0aj,tjnh nay hjen van chua phaj,nhung ta tham trach ng thay d0j l0ng,yeu nhjeu cung se h0a kh0ng,tha ta cham dut de l0ng het dau.


Chja Se Th0 0f Ban*
[G0p y]
«-Back
Tiep ne-»